Incluziune și dezvoltare prin economie socială – “IDEAL”

  

Programul Operaţional Capital Uman – Cod proiect 128582

DESCRIERE GENERALĂ

Beneficiari:

Euzone Consultancy Network SRL (Coordonator)

Parteneri:

  • Asociaţia Centrul pentru Legislație Nonprofit
  • Fundația „Toflea”

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului vizează contribuția la asigurarea integrării sociale şi profesionale a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile prin sprijinirea înființării a 21 de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserţie la nivelul regiunilor Sud-Muntenia, Centru și Nord-Vest.

Perioada de implementare

29 septembrie 2019 – 28 august 2022

Valoarea totală

11,230,986.95 RON

OBIECTIVE SPECIFICE

Sprijinirea inițiativelor de economie socială (înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție (IS/ISI) prin identificarea, consolidarea și dezvoltarea competențelor de antreprenoriat social prin cursuri de formare în antreprenoriat social certificate ANC pentru 105 persoane din grupul țintă care intenționează să înființeze o întreprindere socială (IS/ISI), derularea de acțiuni de mentorat și sprijin direct pentru participanții la formare în vederea dezvoltării planurilor de afaceri, prin intermediul cărora să se asigure inclusiv integrarea activă a grupurilor vulnerabile pe piața muncii în județele din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, Centru și Nord-Vest. Acest obiectiv se referă de asemenea la creșterea nivelului de cunoaștere a grupului țintă în ceea ce privește specificul, avantajele și importanța IS/ISI în creșterea ocupării și incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile și în general în dezvoltarea comunităților locale de care aparțin;

Constituirea, dezvoltarea și asigurarea funcționării (auto)sustenabile a 21 de întreprinderi sociale (IS), inclusiv întreprinderi sociale de inserție (ISI) ce vor asigura un număr de 85 noi locuri de muncă, din care cel puțin 30% (24 locuri de muncă) aparținând grupurilor vulnerabile rezidenți în regiunea de implementare a proiectului, prin acțiuni de consiliere și mentorat ce vor consolida competențele în antreprenoriat social dobândite în cadrul programului de formare antreprenorială, prin realizarea și implementarea planului de afaceri sociale ce vor fi selectate în vederea înființării IS/ISI și acordarea ajutorului de minimis. Acest obiectiv contribuie in mod direct atât la dezvoltarea IS/ISI, cât și la consolidarea capacității de funcționare sustenabilă a acestora;

Identificarea și promovarea de bune practici reieșite din experiența acumulată la constituirea și funcționarea propriu-zisă a IS/ISI, a elementelor sustenabile de dezvoltare și asigurare a funcționării întreprinderilor, prin activitatea de monitorizare a performanței, a interacțiunii generate între IS/ISI înființate în cadrul proiectului. Cele 21 IS/ISI dezvoltate vor fi în contact permanent în vederea schimbului de experiență aferentă fiecărei faze de dezvoltare și prin activitatea de mentorat și consultanță punctuală pe elementele SWOT cu care se vor confrunta; fiecare IS/ISI și selectiv publicul interesat va avea acces în mod permanent, încă din primele faze ale proiectului la toate aceste informații ce vizează îmbunătățirea performanței individuale ale întreprinderilor prin utilizarea în comun a platformei online – comunitate de bune practici în dezvoltarea IS/ISI, deja existentă și pusă la dispoziție de către Solicitant, concepută și funcțională încă din 2014 ca un centru de resurse pentru structurile de economie socială aflate în diferite faze de dezvoltare organizațională; prin intermediul acesteia se va asigura cadrul general de inițiative asemănătoare prin transferul de expertiză și experiență rezultate în urma înființării IS/ISI, la nivel județean, regional sau național; Acest obiectiv contribuie în mod direct la promovarea IS ca instrument flexibil și durabil pentru dezvoltarea economie și crearea de locurilor de muncă la nivel regional și local.

GRUPUL ȚINTĂ

105 persoane fizice care intenționează să înființeze o întreprindere socială (IS) sau o întreprindere socială de inserţie (ISI) în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv pentru persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Centru și Nord-Vest; cele 105 persoane au reședința sau domiciliul într-una din regiunile de implementare a proiectului, fie în mediul urban, fie în mediul rural.

  • Din totalul grupului țintă: minimum 30 de pers vor fi selectate din fiecare regiune de implementare a proiectului; un procent de minimum 30% va fi reprezentat de femei-potențiali antreprenori sociali, iar aproximativ 20% din grupul țintă va fi format din tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani (exceptând tinerii NEETs)- potențiali antreprenori sociali.
  • Toate cele 105 persoane selectate vor beneficia de cursuri de dezvoltare competențe în antreprenoriat social certificate ANC în ocupații specifice domeniului economiei sociale și anume: antreprenor în economia socială sau manager de întreprindere socială.

REZULTATE

Sub-activitatea A1.1:

Un set de materiale promovare realizat; min 6 sesiuni tematice regionale pentru informare și promovare a proiectului organizate (min. 2 sesiuni/regiune) realizate; min. 1 parteneriat de colaborare cu actori relevanți (publici și privați) la nivelul fiecărei regiuni de implementare a proiectului realizat; 1 comitet de selecție grup țintă la nivelul fiecărei regiuni de implementare a proiectului realizat; o analiză recrutare și selecție a participanților la activităţile proiectului realizate;

Sub-activitatea A1.2:

105 persoane selectate în grupul țintă pentru participarea la programul de dezvoltare a competențelor în antreprenoriat social – antreprenor în economia socială/ manager de întreprindere socială (cel puțin 30 persoane din fiecare regiune de implementare a proiectului) – minimum 95 participanți la programul de formare în antreprenoriat social certificați ANC, minimum 95 persoane beneficiari de sesiuni de consiliere și mentorat pentru dezvoltarea planurilor de afaceri, minimum 95 planuri de afaceri elaborate;

Sub-activitatea A2.1:

Un concurs de planuri de afaceri organizat; minimum 27 planuri de afaceri/persoane selectate (21 planuri de afaceri ce vor beneficia de finanțare, plus 6 planuri de afaceri pe lista de rezervă) spre finanțare în vederea înființării de IS/ISI (cel puțin câte 6 planuri de afaceri din fiecare regiune de implementare a proiectului);

Sub-activitatea A2.2:

 21 de IS/ISI funcționale timp de cel puțin 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială și pentru o perioadă de cel puțin 6 luni ulterior finalizării implementării proiectului monitorizate; minimum 85 de locuri de muncă create în cadrul întreprinderilor înființate, întreprinderi sociale și/sau întreprinderi sociale de inserție, din care 30% locuri de munca pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile.